VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Vårt erbjudande

BrainHeart Energy-gruppen erbjuder såväl villaägare som bostadsrättsföreningar och privata, statliga och kommunala fastighetsägare totalentreprenader för värme- och kylanläggningar med berg och mark som primär energikälla. Energiåtervinning från ventilationssystem samt vindkraft och solenergi kan användas som komplement, och berget kan även används för att lagra energi för senare bruk.

Stora ekonomiska och miljömässiga vinster

En bergvärmeinstallation från BrainHeart Energy ger oftast betydande besparingar jämfört med andra uppvärmningslösningar. Samma anläggning kan även användas för kyla som då produceras för några enstaka öre per KWh. Värdet på fastigheten ökar omgående med ett belopp som är betydligt större än investeringsbeloppet.

modell_garanti_x

Totalansvar möjliggör besparingsgaranti

Genom att BrainHeart Energy har totalansvar för samtliga moment under anläggningens livstid – från design och projektering, till borrning och installation, till driftövervakning och service – så kan BrainHeart lämna garantier vad gäller effekt och hur stor andel gratisenergi anläggningen skall producera – något som är närmast omöjligt i projekt där olika arbetsmoment köps från olika konsulter och leverantörer.

Egen modell för genomförande

Det traditionella sättet vid installation av värme- och kylanläggningar i större fastigheter är att anlita inhyrda konsulter för att skriva förutsättningar och utforma det arbete som borrare och installatörer senare utför efter upphandlingar där lägsta pris vanligtvis vinner. Förutom många dyra konsulttimmar och dubbelarbete så kan heller ingen av de inblandade parterna garantera att anläggningen ger de besparingar som beslutet om bergvärme/-kyla baserades på.

BrainHeart´s modell bygger på att:

 • vi alltid skall välja den för kunden bästa lösningen – även om det kan innebära lägre intäkter till BrainHeart Energy
 • vi själva skall sammantaget ha bättre kunskap om bergenergilösningar än någon tillgänglig konsult på marknaden.
 • genom totalansvar med egna resurser så kan vi inte bara lämna funktionsgaranti utan garantier vad gäller levererad energi och andel gratisenergi
 • Målet är ökad industrialisering, färre mellanhänder, mer effektivaarbetsprocesser, lägre installationskostnader, mer förutsägbara projekt och större trygghet för kunden

projekteringDesign & Projektering

Hög kompetens inom design och projektering har stor betydelse för installationens långsiktiga effektivitet och ekonomi. I större projekt är djup kunskap i energiteknik och termodynamik i kombination med bred praktisk erfarenhet och goda beräknings- och planeringsmodeller avgörande för dessa arbetsmoment.

borrningBorrning

I större projekt kräver detta arbetsmoment djupt tekniskt kunnande och bred erfarenhet från varierande borrtekniker och olika geologiska förhållanden. Här ingår även de så viktiga provborrningar och mätningar som behövs som underlag för design och dimensionering av en större anläggning.

installationInstallation

En bergenergianläggning skall normalt samverka med kundens befintliga system för radiatorer, ventilation, elektricitet m.m. Den kompetens som erfordras gäller således all den bergenergiutrustning som skall installeras, driftsättas och trimmas men även hur denna utrustning skall integreras och samverka med andra leverantörers system.

styrningÖvervakning och styrning

Kontinuerlig övervakning och styrning via on-lineförbindelser är en självklar komponent i underhållsservicen av varje större värme-/kylinstallation. Att via on-line uppkoppling samla in status i realtid från installationen är en förutsättning för att upptäcka driftstörningar innan de drabbar kunden. Dessutom utgör automatisk insamling och analys av mätdata en förutsättning för att t.ex. upptäcka om en anläggning är på väg att tappa i effektivitet och för att kunna göra inställningar på distans istället för att tvingas göra dyrbara kundbesök.

serviceService

Välorganiserad och specialutbildad personal tillgänglig 24 timmar om dygnet på rimligt avstånd från kunden är en förutsättning för god service och hög tillgänglighet för anläggningen. Serviceteknikerna är ständigt uppkopplade on-line och har i realtid tillgång till all information om alla installationer, tidigare serviceuppdrag, reservdelskataloger, manualer m.m. Allt för att effektivisera servicearbetet maximalt.

finansFinansiering

Vi erbjuder idag finansieringslösningar via externa finansieringsbolag, men arbetar på att inom en snar framtid kunna erbjuda än mer paketerade lösningar i egen regi.

Varför BrainHeart Energy?

 • Störst i Sverige inom bergenergi (dvs. bergvärme, bergkyla och energilagring i berg och mark) med ca 900 bergenergiinstallationer per år och en omsättning på över 200 Mkr.
 • Totalansvar och fastpris i alla kontrakterade projekt.
 • Besparingsgaranti som säkerställer att kunden får de energi- och kostnadsbesparingar som investeringsbeslutet baserats på.
 • Arbetet utförs av kompetenta och mycket erfarna energitekniker i egna 100 % ägda dotterbolag
 • Erbjuder hela kedjan av tjänster, från design till underhåll och service, under hela anläggningens livstid.
 • Stor serviceorganisation med effektivt IT-stöd inklusive on-linekoppling till samtliga större kundinstallationer.
 • En av Europas största integratörer av förnyelsebara och miljövänliga energilösningar

Störst i Sverige på bergvärme