VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Bergvärme för kommersiella fastigheter

Det främsta skälet för fastighetsägare att byta till bergvärme/-kyla är förbättrat driftsnetto till följd av sänkta energikostnader. Med ökat driftnetto förbättras inte bara kassaflödet utan fastighetens värde stiger också omgående i och med installationen av en bergvärmeanläggning – oftast väsentligt mer än investeringens storlek.

Med extremt låga CO2-utsläpp blir även miljöskäl ett allt viktigare argument för att byta till bergvärme/-kyla.

God ekonomi både för äldre och nya hus

I äldre fastigheter är energiförbrukningen ofta hög. När cirka 2/3-delar av energiåtgången utgörs av gratis energi från berg/mark kan investeringen för en bergvärmeanläggning normalt vara intjänad på mindre än 10 år. D.v.s. ge en direktavkastning på över 10 % per år under anläggningens livslängd som är minst 50 år (om anläggningen servas och slitna delar, inkl värmepumpar, byts ut).

I nybyggda och modernt isolerade byggnader är som bekant energiåtgången per kvadratmeter boyta låg. Visserligen är energibehovet per kvm för varmvattnet lika stort som för en äldre byggnad men bergvärmeanläggningens totala kapacitet kan minskas och därmed även investeringens storlek. Ekonomin jämfört med fjärrvärme blir därmed god även i nya fastigheter.

Bergkyla för några kronor per dygn

Ett modernt och välisolerat hus har låg energikonsumtion till följd avlåg energiutstrålning. På vintern bidrar detta till låga värmekostnader. På sommaren bidrar isoleringen till extra höga inomhustemperaturer – t.o.m. otjänliga för t.ex. äldre personer med svag hälsa. För en marginell merkostnad kan en bergvärmeanläggning automatiskt reverseras och bli en kylanläggning som levererar komfortkyla för bara några ören per kWh. Detta innebär väsentligt sänkta kostnader för kylan till kontorslokaler och högre komfort till de boende som önskar betala för att få komfortkyla indraget.

Garantier

Eftersom fastighetsägarens beslut om bergvärme/bergkyla oftast baseras på en kalkyl upprättad av huvudentreprenören så bör denne kunna ge en garanti för de den energianläggningen bör producera samt hur stor andel gratis energi den bör ge. Garantin bör gälla minst 5 år, helst 10 år, eftersom felaktigt dimensionerade anläggningar inte visar sina brister förrän efter ett par-tre år.

Energimätning och optimering

En prestandagaranti förutsätter att anläggningen är försedd med energimätning on-line. Kontinuerlig optimering on-line har också stor effekt på anläggningens ekonomi – en prestandaavvikelse på 5 % innebär uteblivna besparingar till ett värde motsvarande en fjärdedel av totalinvesteringen över 20 år.

Vad man som köpare bör beakta

Större bergenergianläggningar är betydligt mer komplicerade vad gäller hur de designas, dimensioneras, borras, installeras, övervakas och underhålls. Risken för fel är således större. Den ideala leverantören är den som själv har den samlade kompetensen, tekniken och de resurser som krävs för att kunna ta totalansvar och lämna besparingsgarantier. Detta är en viktig bakgrund till varför BrainHeart Energy har bildats.

Byggföretag, konsulter och fastighetsägare är relativt okunniga om de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med bergenergi och väljer därför ofta traditionella lösningar av gammal vana. BrainHeart Energy vill vara den opartiske rådgivaren för energilösningar både med och utan bergenergi.

Stora fastigheter har oftast stora ägare som är vana att skriva stora avtal med stora leverantörer. Bergenergibolagen har dock sällan intäkter över 50 miljoner kronor per år och är ovana vid de krav som en stor beställare ställer. Detta är också ett viktigt skäl till varför BrainHeart Energy har bildats.

fastighet 

Kolla in vårt erbjudande
Vårt erbjudande

Några råd till en fastighetsägare:

  • Be om offert med en livstidskalkyl från en eller ett par seriösa totalentreprenörer specialiserade på bergvärme/bergkyla
  • Beakta enbart kalkyler där leverantören är villig att lämna minst 5 års garanti på att angivna besparingar uppnås
  • Be tilltänkta entreprenörer att lämna uppgifter för finansiering av hela anläggningen inkl. service för minst 10 år
  • Observera huruvida uppgradering av elinstallationen ingår
  • Var noga med att även återställning efter borrning och installation ingår i priset
  • Kräv on-line övervakning 24/7, energimätning och on-line optimering samt åtgärdande service är tillgänglig även på helger
  • Sök borrtillstånd från kommunen och be entreprenören att noga kontrollera interferens med ev. redan gjorda bergvärmeborrningar i intilliggande fastigheter
  • Be även om offert på en option om uppgradering till bergkyla – observera att detta ställer krav på byte av någon eller några radiatorer i varje lägenhet

Störst i Sverige på bergvärme