VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Vad är riskerna med Bergenergi?

Om en anläggning är feldimensionerad kan uttaget av energi ur berget bli större än den energi som tillförs från solen och jordens varma inre. Resultatet blir då att borrhålens temperatur sjunker, vilket över åren innebär en minskad andel gratisenergi från anläggningen och försämrat ekonomiskt utfall. Efter ett antal år kan hålen frysa och sluta lämna energi.

Även mindre avvikelser i anläggningens dimensionering har stor betydelse. Sett över en 20-års period kan ett så litet fel som 5 % reducera kostnadsbesparingen av anläggningen med en fjärdedel av hela investeringens storlek.

Hur undviker man riskerna?

Noggrann design utförd av en skicklig energitekniker och baserad på uppmätta geologiska värden, kontinuerlig on-line övervakning och service 24/7 är nödvändiga åtgärder för att undvika dessa risker i större byggnader.

Att välja en totalentreprenör med kompetens och tillräckliga resurser för att genomföra alla moment i ett bergenergiprojekt är troligtvis det bästa skyddet mot en felaktig installation – speciellt när leverantören är villig att lämna garantier vad gäller både anläggningens funktion och prestanda.

Att skriva avtal med en serviceleverantör med kontinuerlig mätning och övervakning on-line samt möjlighet till fjärrjustering möjliggör trygg och optimal drift.

Störst i Sverige på bergvärme