VILLAÄGARE          FASTIGHETSÄGARE

Vad är bergenergi?

Bergvärme är återvunnen solenergi

Bergenergi är ett samlingsbegrepp för uppvärmning och kylning med berg och mark som energikälla – dvs. bergvärme respektive bergkyla. Bergenergi inkluderas i benämningen geoenergi men i det begreppet ingår även geotermiska energikällor som heta källor och akviferer.

Vad är bergvärme?

Bergvärme är en energilösning för uppvärmning av främst byggnader, men kan även användas för att värma t.ex. simbassänger och hålla vägar och fotbollsplaner isfria. Bergvärme är solvärme som lagras i marken och som via 200 – 300 meter djupa borrhål pumpas upp till en eller flera värmepumpar. Värmepumparna omvandlar stora mängder lågtempererad vätska till mindre mängder högtempererat (35-70 grader) vatten. Det varma vattnet distribueras sedan till byggnadens värmeelement, golvvärmeslingor och vattenkranar.

En mindre andel av den i marken lagrade värmeenergin kommer från den ”oändliga” energin i jordens inre, men det är solen som står för den stora energipåfyllningen genom att på sommarhalvåret värma marken, berget och borrhålen. Observera att även bergkyla (se nedan) tillför energi till berget/marken så att uppvärmningskostnaderna under vintern blir lägre.

Det är viktigt att den energimängd som tas ut ur borrhålen inte är större än den mängd energi som fylls på då det kan leda till att borrhålen svalnar. Denna risk är låg för en villainstallation med 1-2 borrhål men ökar vid större anläggningar vilket gör att dessa kräver noggranna beräkningar och simuleringar för att få balans mellan borrhålens längd och energiuttaget. Om energiuttaget är större än vad som fylls på från solen och omgivningen så sjunker temperaturen i borrhålen år från år för att till slut göra borrhålen så kalla att de inte förmedlar någon energi alls. Därför är kontinuerlig mätning och övervakning on-line nödvändig i större anläggningar och önskvärd i villainstallationer.

Vad är bergkyla?

I takt med att anläggningen genererar värme under vintern så minskar temperaturen i borrhålen. När våren kommer kan denna kyla användas för komfortkyla i byggnaden eller i enskilda rum. Kostnaden för denna s.k. bergkyla är endast 2-4 öre per kWh att jämföra med s.k. fjärrkyla för minst 50 öre per kWh. När kylbehoven är stora övergår värmepumpen automatiskt till att generera s.k. aktiv kyla.

Bergkyla innebär att värme i byggnaden skickas ner i berggrunden varvid temperaturen i borrhålen höjs. Berg/mark fungerar som lagerplats för värmeenergi som kan nyttjas senare under kallare årstider. Kombinationen bergkyla och bergvärme innebär således ett effektivt kretslopp där delar av den genererade energin återanvänds.

 

krets2

teknik_small

Tekniken i en bergenergianläggning

Bergenergi bygger på en kombination av flera teknologier: borrteknik, kollektorer, värmepumpar, datorstödd styrning och övervakning. Effektiviteten i en bergenergiinstallation avgörs till stor del av hur väl dessa komponenter kombineras och dimensioneras samt placeringen och djupet av borrhålen. Datorstödd styrning har avgörande betydelse för hur väl berggrunden/marken används för lagring av energi mellan årstiderna. On-line baserad övervakning gör att drift och effektivitet i anläggningen kontinuerligt mäts och kan jämföras med förväntade eller garanterade nivåer.

Störst i Sverige på bergvärme